Anvisningar för ansökan om stipendium

Stipendiefonden delar årligen ut resestipendier till yngre konstnärer, såsom målare, grafiker och skulptörer, men även till konstnärer som arbetar med fotobaserad konst, samt installationer. (Med "yngre konstnärer" avses personer som ännu inte fyllt 40 år.)

Stipendier utdelas endast till konstnärer, som vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning (konstskola eller konsthögskola) och inlett sin praktik som konstnär.

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv istället ett vanligt brev och berätta kortfattat om utbildning och verksamhet, samt vilken resa stipendiet skall användas till.

Adressera brevet till Ingela Johansson Dunell, Skarabacken 8, 2tr, 12148 Johanneshov.

 OBS! Bifoga personbevis.

Och det är viktigt att kontaktuppgifter finns med i ansökan; adress, telnr, mailadress osv!

Stipendiernas storlek baseras på det ekonomiska utfallet av stiftelsens tillgångar föregående år. Därför växlar alltid stipendiernas storlek. Under år 2017 utdelades 4 stipendier om vardera 39 000 kr. Under 2018 utdelades tre stipendier om 50 000 vardera. Under 2019 utdelades tre stipendier om 50 000 vardera. Under 2020 utdelades tre stipendier om 50 000 vardera.

Stipendium utdelas bara till yrkesverksamma konstnärer, vilket innebär att konstnärer under utbildning (konstskola eller konsthögskola) inte kan få stipendium under utbildningstiden.

Stipendienämnden gör sin bedömning uteslutande med utgångspunkt från de bilder som sökandena åberopar. Det måste vara pappersbilder i A4-format och endast tre bilder per sökande. Vi har tyvärr inte möjlighet att gå igenom omfattande annat material, t ex utställningskataloger, cd/dvd och liknande.

Därför är det extra viktigt att de tre bilderna är bra och att de går att förstå. Vi får många bilder som är mer eller mindre obegripliga eller i fel format. Försök att skapa bilder som ger en rättvisande och begriplig uppfattning om vad konstverket föreställer. Bifoga gärna en kort förklarande text till bilderna.

Om du vill ha tillbaka ansökan och de bilder du skickat med, måste du också bifoga ett frankerat svarskuvert. Detta kuvert ska vara stort nog för att rymma de handlingar vi ska återsända och naturligtvis också frankerat på rätt sätt.

Besked om vilka konstnärer som erhållit stipendium lämnas på denna hemsida. Stipendiaterna underrättas även direkt per telefon.

 

Kommande utdelning av stipendier sker i augusti 2021

Ansökningen skall vara inlämnad senast den 15 augusti 2021.

Om du har frågor går det bra att ringa till Ingela Johansson Dunell, tel  070-3607255