Anvisningar för ansökan om stipendium

Stipendiefonden delar årligen ut resestipendier till yngre konstnärer, såsom målare, grafiker och skulptörer, men även till konstnärer som arbetar med fotobaserad konst, samt installationer. (Med "yngre konstnärer" avser personer upp till 40 år, alltså även under det år som man fyller 40 år)

Stipendier utdelas endast till konstnärer, som vid ansökningstillfället avslutat sin utbildning konstskola eller konsthögskola och inlett sin praktik som konstnär.

Stipendium utdelas alltså bara till yrkesverksamma konstnärer, vilket innebär att konstnärer under utbildning (konstskola eller konsthögskola) inte kan få stipendium under utbildningstiden.

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Skriv istället ett vanligt brev och berätta kortfattat om utbildning och verksamhet, samt vilken resa stipendiet skall användas till.

Adressera brevet till Ingela Johansson Dunell, Skarabacken 8, 2tr, 12148 Johanneshov.

OBS! Bifoga personbevis från Skatteverket.

Det är viktigt att alla kontaktuppgifter finns med i ansökan; adress, telnr, mailadress !

Stipendiernas storlek baseras på det ekonomiska utfallet av stiftelsens tillgångar föregående år. Därför växlar stipendiernas storlek. 

2024 utdelades 3 stipendier om 63 000 kr.

Stipendienämnden gör sin bedömning uteslutande med utgångspunkt från de bilder som sökandena åberopar. Det måste vara pappersbilder i A4-format och endast tre bilder per sökande.Viktigt är att bilderna är tydliga och av god kvalitet. OBS; vik ej bilderna! 

Vi har tyvärr inte möjlighet att gå igenom omfattande annat material, t ex utställningskataloger, cd/dvd och liknande.

Därför är det extra viktigt att de tre bilderna är bra och att de går att förstå. Vi får många bilder som är mer eller mindre obegripliga eller i fel format. Försök att skapa bilder som ger en rättvisande och begriplig uppfattning om vad konstverket föreställer. Bifoga gärna en kort förklarande text till bilderna, bifoga beskrivningen separat.

Om du vill ha tillbaka ansökan och de bilder du skickat med, måste du också bifoga ett frankerat svarskuvert. Detta kuvert ska vara stort nog för att rymma de handlingar vi ska återsända och naturligtvis också frankerat på rätt sätt.

Besked om juryns val av stipendiater lämnas endast via hemsidan.

Stipendiaterna underrättas även direkt per telefon.

Vi vill gärna få en reseberättelse om hur erhållet stipendie har inspirerat och bidragit till fortsatt konstnärligt arbete.

Nästa års ansökan skall skickas in senast 15 maj 2025.

(Kommande utdelning av stipendier sker i början av juni 2025.)

 

Ester Lindahls resestipendie finns att följa på Instagram :

ester_lindahls_resestipendium

Om du har frågor  inför ansökandet av stipendiet så går det bra att ringa till Ingela Johansson Dunell, tel  070-3607255